>KNIHY>Marketing (Základy marketingu) 1. díl; učebnice žáka (4. vyd.)

Marketing (Základy marketingu) 1. díl; učebnice žáka (4. vyd.)

Ing. Marek Moudrý

Učebnice Marketing – základy marketingu poskytuje čtenáři základy marketingového myšlení a ukazuje, že marketing je v současnosti nezbytně nutnou metodou řízení úspěšné firmy. Vede k rozvíjení schopnosti ekonomického myšlení a k pochopení marketingových činností ve firmě. Čtenář se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi, s principy marketingového řízení a získá základní znalosti potřebné k pochopení trhu. Učebnice svým interaktivním pojetím vede studenta k efektivní práci s informacemi a také k tomu, aby uměl získávat a kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu.
SKLADEM > 100 ks
220 Kč
Od 16 kusů200 Kč(ušetříte 9%)
Od 31 kusů190 Kč(ušetříte 14%)
Od 71 kusů180 Kč(ušetříte 18%)
Od 121 kusů170 Kč(ušetříte 23%)
Do košíku
Více informací

Titul zohledňuje stanovený obsah učiva marketingu vycházející z RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Doporučená hodinová dotace je 2 hod/týdně ve 3. ročníku.

Učebnice poskytuje čtenářům základ marketingového myšlení a vědomí, že marketing je objektivně nutná metoda řízení firem, a zároveň má za cíl iniciovat ve studentech snahu o další poznávání této disciplíny. Kniha vede k rozvíjení schopností ekonomického myšlení a usnadňuje pochopení marketingových činností ve firmě. Studenti se seznámí s marketingovými koncepcemi, marketingovým mixem a jeho částmi. Ujasní si význam marketingového řízení a získají základní předpoklady k pochopení trhu, rozlišení marketingového prostředí a na základě znalostí marketingových komunikací dokáží kriticky vyhodnotit reklamní sdělení a publicitu. Publikace naučí studenty efektivně pracovat s informacemi, což umožňuje získávat i kriticky vyhodnocovat informace nutné k úspěšnému působení firmy na trhu.

Charakter učebnice

Jedná se o moderně pojatý titul v podobě pracovní učebnice studenta, kde učivo tématu je doplněno prázdnými místy určenými pro vlastní zápisy studenta. Takto koncipovaná učebnice splňuje požadavky kladené na moderní výuku. Student má k dispozici špičkově připravenou pracovní učebnici, do níž si sám doplňuje důležité pasáže, na které vyučující ve svém výkladu upozorňuje. Student se tak spolupodílí na vzniku „své“ učebnice, kterou nebude vnímat pouze jako odborný text. Atraktivita učebnice pro mladé spočívá v poutavé grafice a velkém množství zajímavostí i praktických příkladů. Titul rovněž splňuje požadavky na výuku, které klade kontrolní hospitační subjekt: student aktivně používá kvalitní učebnici a pracuje i s vlastními pracovní zápisy, čímž je interaktivně zapojován do výuky.

Učebnice studenta je rozdělena na dva díly a obsahuje

  • výklad učiva
  • volná místa v učebnici pro doplňování učiva (zápis v hodině)
  • otázky k opakování a pochopení učiva vč. oddychových forem opakování probrané látky
  • grafy, tabulky, obrázky, křížovky a odkazy na webové stránky
  • netradiční aktivizační metody vedoucí k lepšímu pochopení výuky

Charakteristika jednotlivých kapitol

1. díl

1. PODSTATA MARKETINGU
Seznámení s podstatou marketingu, podnikatelskými koncepcemi a postavením marketingu v tržní ekonomice. 

2. MARKETING A TRH 
Charakteristika trhu a marketingových přístupů k trhu. 

3. MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ
Podrobná charakteristika marketingového prostředí, zaměření na vlivy působící na firmu. 

4. MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ
Aplikace znalosti marketingového prostředí do marketingového řízení s poukazem na základní marketingové strategie a analýzy. 

5. MARKETINGOVÝ VÝZKUM
Marketingový výzkum a dotazníková forma zjišťování informací. 


2. díl

6. VÝROBEK
Charakteristika výrobku, marketingový pohled na výrobek a jeho části jako např. obal a značka. Kapitola se podrobně věnuje ochranným známkám a životnímu cyklu výrobku. 

7. CENA 
Pohled na cenu z pozice výrobce i spotřebitele. Cena je charakterizována z hlediska firemních cílů a strategií. 

8. DISTRIBUCE
Charakteristika distribuce z hlediska přímé a nepřímé distribuční cesty. Důraz je kladen na jednotlivé typy maloobchodních jednotek. 

9. PROPAGACE 
Propagace z pohledu marketingové komunikace se spotřebitelem. Podrobně popisuje jednotlivé složky komunikačního mixu jako reklama, podpora prodeje, přímý marketing, osobní prodej a public relations. 

 

Navazující učebnice učitele

Vyučující má obsahově k dispozici učebnici pro studenty, která navíc obsahuje doporučené zápisy do volných úseků (zápisy v hodině) a rozšiřující učivo pro pedagoga. Toto učivo může využít pro vlastní pochopení nebo k rozšíření učiva žákům. Podstatou této učebnice je poskytnou pedagogovi podklady pro výuku a zároveň mu nabídnout i náměty k vedení výuky.

Proč využít právě tuto učebnici?

Její struktura vychází z Rámcového vzdělávacího plánu MŠMT Ekonomika a podnikání. Lze ji aplikovat v rámci jiných RVP, které požadují zařazení výuky marketingu do školského vzdělávacího programu.

Učebnice učitele obsahuje:

  • přepis učebnice vč. doporučených zápisů
  • rozšiřující texty k probírané látce
  • příklady vč. řešení
  • testy vč. řešení
  • netradiční aktivizační metody vedoucí k pochopení výuky vč. řešení.
Parametry
Autor: Ing. Marek Moudrý
Barevnost: Skládačka (překládaný arch)
Datum vydání: 31.8.2018
Formát: A4
ISBN: 9788074023590
Počet stran: 80
Vazba: Kroužková
Vydání: 4
AutorIng. Marek Moudrý
BarevnostSkládačka (překládaný arch)
Datum vydání31.8.2018
FormátA4
ISBN9788074023590
Počet stran80
VazbaKroužková
Vydání4
Marketing (Základy marketingu) 1. díl; učebnice žáka (4. vyd.)
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat"}
https://computermedia.cz/
https://computermedia.cz/marketing-zaklady-marketingu-1-dil-ucebnice-zaka-4?h=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Registrace nového uživatele